Přepravní podmínky

SMLUVNÍ  PŘEPRAVNÍ  PODMÍNKY

 

společnosti ČSAD Tišnov, spol. s r.o.

na mezinárodní autobusové lince Česká republika  - Švýcarsko

 

 

1.

Úvodní ustanovení

 

1.Tyto smluvní přepravní podmínky pro veřejnou linkovou osobní dopravu (dále jen SPP) vydává společnost ČSAD Tišnov, spol. s r.o., se sídlem Červený Mlýn 1538, 666 01 Tišnov, IČ 469 05 952, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6196.

 

2. SPP jsou vydány podle § 18 z.č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě v souladu s občanským zákoníkem (z.č. 89/2012 Sb.), vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb. o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu (dále jen Přepravní řád) a Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) č. 181/2011 ze dne 16.2.2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004.

 

3. Tyto SPP upravují podmínky pro přepravu osob, zavazadel, živých zvířat, vznik přepravní smlouvy a práva a povinnosti cestujících a dopravce na lince Česká republika – Švýcarsko provozované dopravcem – společností ČSAD Tišnov, spol. s r.o. (dále také jen jako dopravce nebo ČSAD Tišnov).

 

2.

Výklad základních pojmů

 

1. Veřejnou silniční linkovou osobní dopravou je činnost dopravce spočívající v přepravě osob autobusy a vozidly dopravce podle předem zveřejněného jízdního řádu, ceníku (tarifu) a v souladu s právními předpisy a těmito SPP.

 

2. Přepravní smlouva je závazkový právní vztah mezi dopravcem a cestujícím, jehož obsahem je zejména závazek dopravce přepravit cestujícího do místa určení dle jízdního řádu a závazek cestujícího zaplatit jízdné dle tarifu dopravce. 

 

3. Zavazadlo je snadno přenosná věc, kterou vzhledem k rozměrům a hmotnosti lze snadno umístit ve vozidle nebo bez obtíží naložit do zavazadlového prostoru vozidla, a která zároveň splňuje podmínky pro přepravu dle těchto SPP.

 

4. Jízdenka je platný jízdní doklad, který opravňuje cestujícího k přepravě dle těchto SPP.

 

5. Cestovní doklad je doklad potřebný k překročení státních hranic států, přes jejichž území přeprava probíhá ( tranzitní země) a k překročení státní hranice cílové země. 

 

6. Pověřená osoba je řidič nebo jiná osoba dopravce oprávněná dávat cestujícím pokyny a příkazy. 

 

3.

Vznik a splnění přepravní smlouvy o přepravě osob

 

1. Uzavřením přepravní smlouvy o přepravě osob (dále jen přepravní smlouva) vzniká mezi dopravcem a cestujícím na základě obecně závazných právních předpisů a těchto smluvních přepravních podmínek, závazkový právní vztah, jehož obsahem je zejména závazek dopravce přepravit cestujícího ze stanice nástupní do stanice cílové spoji uvedenými v jízdním řádu řádně a včas, a závazek cestujícího dodržovat tyto smluvní přepravní podmínky a zaplatit dopravci cenu za přepravu (dále jen jízdné) podle aktuálně platného tarifu.

 

2. Přepravní smlouva je uzavřena zakoupením jízdenky, případně rezervací jízdenky, pokud se cestující rozhodne uhradit jízdné až při nástupu do vozidla u řidiče. 

 

3. Přepravní smlouva je splněna řádným provedením přepravy cestujícího do cílové stanice dle jízdního řádu.

 

4. Zakoupením jízdenky vyjadřuje cestující svůj souhlas s těmito smluvními přepravními podmínkami, které jsou zveřejněny na webových stránkách dopravce www.csad-tisnov.cz.

 

5. Předmětem plnění dle přepravní smlouvy je přeprava osob a zavazadel. Cestující bere na vědomí, že poskytování služeb nad rámec plnění z přepravní smlouvy, tj. zejména poskytování nápojů, drobného občerstvení, přikrývek, denního tisku, promítání filmů a wi-fi internetového připojení, není nárokové a je poskytováno podle provozních možností dopravce. Neposkytnutím těchto nadstandardních služeb nevzniká proto cestujícímu žádný nárok na náhradu škody.

 

4.

Náležitosti jízdního dokladu

 

1. Cestující se při nástupu do autobusu a během přepravy prokazuje platným jízdním dokladem (dále jen jízdenka). Jízdenka je vystavena na jméno cestujícího a je nepřenosná. Cestující je povinen předložit na vyzvání jízdenku řidičům, případně odbavovacímu personálu.

 

2. Jízdenka obsahuje zejména tyto údaje:

a) obchodní firmu (název) dopravce,

b) nástupní a cílovou stanici,

c) výši jízdného,

d) jméno a příjmení cestujícího,

e) ústřižek (štítek) od zavazadlového lístku, kterým je označeno zavazadlo umístěné v zavazadlovém prostoru,

f) údaj o platnosti.

 

Pokud dojde k poškození jízdenky tak, že uvedené údaje z ní nejsou patrné, považuje se za neplatnou.

 

5.

Rezervace jízdenky, jízdné a poplatky

 

1. Jízdenku lze rezervovat těmito způsoby:

 

a) on-line přes rezervační systém dopravce na webových stránkách www.swissline.cz

b) telefonicky na tel. čísle +420 724141895

c) e-mailem na adrese: predprodejjizdenek@csad-tisnov.cz

d) přes sociální síť dopravce Facebook.

 

2. Cena jízdného a poplatků – platný tarif jízdného a poplatků je uveřejněn na webových stránkách dopravce www.csad-tisnov.cz. Cestující si může zvolit platbu jízdného v českých korunách nebo v eurech nebo ve švýcarských francích. 

 

3. Způsob platby:

 

a) při nástupu do vozidla u řidiče, případně odbavovacího personálu, který vydá cestujícímu jízdenku,

b) převodem na účet nebo přes platební bránu; v tom případě obdrží cestující jízdenku na e-mail uvedený v rezervaci.

 

4. Cestující je povinen ihned zkontrolovat správnost údajů na zakoupené jízdence. Pokud jízdenka nesouhlasí se zadanými údaji, může cestující jízdenku odmítnout. Pozdější námitky nebudou považovány za reklamaci a uplatní se postup dle storno podmínek.

 

5. Cestující, který uplatňuje slevu jízdného, je povinen při zakoupení jízdenky nárok na slevu prokázat. Systém a druhy poskytovaných slev jsou uvedeny v platném ceníku na webových stránkách dopravce www.csad-tisnov.cz.

 

6. Pokud cestující kupuje nebo rezervuje jízdenku pro dítě mladší 12 let, je povinen tuto okolnost při rezervaci nebo koupi uvést, neboť dítě do 12 let věku nesmí cestovat na předních sedadlech a na sedadlech za předními a zadními schody. 

 

 

6.

Zrušení rezervace a storno jízdenky

 

1. Cestující je oprávněn jízdenku zrušit za těchto podmínek:

 

a) při zrušení jízdenky více než šest hodin před stanoveným odjezdem činí storno poplatek 10% z ceny jízdného;

b) méně než šest hodin před stanoveným odjezdem nelze jízdenku stornovat.

 

2. Pokud má cestující rezervaci s platbou jízdenky při nástupu do autobusu, je oprávněn změnit termín nebo zrušit rezervaci nejpozději 6 hodin před odjezdem. V případě zrušení rezervace méně než 6 hodin před odjezdem nebo v případě, že se cestující nedostaví k odjezdu, jedná se o porušení smluvních přepravních podmínek, a dopravce je oprávněn uplatnit vůči cestujícímu smluvní pokutu Kč 1.000,- za každé rezervované sedadlo.   

 

 

7.

Jízdní řád

 

1. Jízdní řád je zveřejněn na webových stránkách dopravce www.swissline.cz.

 

2. Dopravce si vyhrazuje právo na změny v jízdním řádu z organizačních a provozních důvodů nebo  v závislosti na okolnostech, jejichž působení nemůže ovlivnit nebo okolnostech vyvolaných vyšší mocí (např. epidemie nebo pandemie nemoci, živelní pohromy apod.). Dopravce proto doporučuje cestujícím, aby si před cestou ověřili čas a místo odjezdu spoje.

 

 

8.

Cestovní doklady

 

     Cestující je povinen mít u sebe doklady, které tranzitní země i cílová země vyžadují pro vstup na své území (pas, občanský průkaz, zdravotní certifikát v případě epidemie či pandemie nemoci, apod.). Pokud celní nebo policejní orgány nedovolí cestujícímu kvůli absenci takového dokladu pokračovat v jízdě, nemá cestující nárok na vrácení jízdného, a to ani jeho části, případně na náhradu jakékoli jiné újmy nebo škody, která mu tím vznikne.    

 

 

9.

Pravidla přepravy osob

 

1. Cestující je povinen dostavit se k odbavení nejpozději 15 minut před odjezdem autobusu.

 

2. Osoby mladší 18 let mohou být přepravovány jen v doprovodu osoby starší 18 let. Přeprava osob mladších 18 let bez doprovodu je možná jen po předchozí dohodě s dopravcem při splnění těchto podmínek:

- osoba mladší 18 let musí mít u sebe veškeré doklady potřebné pro vstup do tranzitních zemí a cílové země (zejména pas, občanský průkaz);

- pokud nedojde k jiné dohodě s dopravcem, musí být osoba mladší 18 let doprovázena osobou starší 18 let k odbavení a v cílové stanici ji musí nejméně 15 minut před příjezdem spoje očekávat osoba, která ji vyzvedne;

- při nástupu osoby mladší 18 let do autobusu, předá zákonný zástupce řidiči vyplněné prohlášení. Ke stažení zde.

 

3. Je-li sedadlo vybaveno bezpečnostním pásem, je cestující povinen být připoután po celou dobu jízdy.

 

4. Dopravce je oprávněn odmítnout přepravu cestujícího, který jeví známky opilosti nebo užití jiné psychotropní nebo omamné látky, případně cestujícího, jehož zjev neodpovídá běžným hygienickým standardům a hrozí znečištění cestujících nebo vozidla (znečistěný oděv, tělo, zápach). V takovém případě nemá cestující nárok na vrácení jízdného.

 

5. Ve vozidle je zakázáno:

- kouřit;

- konzumovat psychotropní a omamné látky, chovat se hlučně, reprodukovat hlučně hudbu nebo zpěv nebo používat hlasitě audiovizuální techniku, obtěžovat ostatní cestující jiným nevhodným chováním nebo zápachem;

- znečisťovat ostatní cestující nebo vozidlo svým oděvem nebo svým jednáním;

- poškozovat vozidlo;

- přepravovat omamné a psychotropní látky;

- provádět jakoukoli jinou činnost, která by ohrožovala zdraví cestujících a bezpečnost nebo plynulost přepravy.

 

Porušení výše uvedených zákazů je považováno za porušení přepravních podmínek. Pokud cestující, ani po opakovaném upozornění řidiče, nezanechá zakázané činnosti, může být vyloučen z přepravy bez nároku na vrácení jízdného nebo jeho části. Cestující je povinen nahradit způsobenou škodu. Pokud je chování cestujícího takového rázu, že ohrožuje zdraví ostatních cestujících nebo bezpečnost a plynulost přepravy, je řidič oprávněn přerušit jízdu a přivolat policii.

 

6. Během přepravy se podle možností dopravce uskuteční přestávky za účelem občerstvení, provedení osobní hygieny, apod.. Místo a délku přestávky určuje a vyhlásí řidič. Cestující je povinen dodržet délku přestávky a být včas na místě ve vozidle. Jestliže cestující nenastoupí do vozidla po uplynutí přestávky, platí, že cestující se další přepravy vzdal.  Cestující nemá nárok na vrácení jízdného nebo jeho části, ani na jiné náhrady. 

 

 

 

10.

Pravidla přepravy zavazadel

 

1. Zavazadla se přepravují společně s cestujícím ve vozidle a pod jeho dohledem jako spoluzavazadla, nebo se přepravují odděleně od cestujícího jako cestovní zavazadla. 

 

2.  Zavazadlem nebo obsahem zavazadla nesmějí být věci, které svými vlastnostmi mohou způsobit poškození vozidla, jakož i újmu na životě a zdraví osob nebo na jejich majetku a věci neskladné, není-li dále stanoveno jinak.

 

3. Věc, která nesmí být zavazadlem nebo obsahem zavazadla, je zejména nabitá zbraň, věc výbušná, jedovatá, radioaktivní, těkavá a žíravá nebo věc, která může způsobit nákazu, nebo věc, kterou nelze umístit ve vozidle na místě určeném k umístění zavazadel, nebo věc o hmotnosti vyšší než 50 kg, není-li dále stanoveno jinak.    

 

4. Cestující má nárok na přepravu jednoho spoluzavazadla o maximálních rozměrech 20x30x50cm. Spoluzavazadlo je zavazadlo snadno přenosné, které má cestující u sebe a lze je umístit ve vozidle na místo pod sedadlem nebo nad sedadlem cestujícího. Za manipulaci se zavazadlem odpovídá cestující a je přitom povinen dbát, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti, zdraví nebo zájmů dalších cestujících. Za věci zapomenuté ve vozidle dopravce neodpovídá.

 

5. Cestovní zavazadlo je přepravováno v zavazadlovém prostoru vozidla. Dokladem o přepravě cestovního zavazadla je zavazadlový lístek, jímž řidič označí  zavazadlo, a ústřižek zavazadlového lístku nalepí cestujícímu na jízdenku. Jízdenka s ústřižkem zavazadlového lístku je dokladem o přijetí cestovního zavazadla k přepravě.

 

6. Cestovní zavazadla, maximálně 3 kusy, o rozměrech maximálně 25x60x80 cm a hmotnosti do 20 kg, jsou přepravována zdarma. Další zavazadla je možno přepravovat pouze se souhlasem dopravce a za poplatek 200,- Kč/10,- CHF. Cestovní zavazadla větších rozměrů a hmotnosti se považují za nadrozměrná a přepravují se za poplatek dle tarifu.  

 

7. V zavazadle, které je uloženo v zavazadlovém prostoru dopravce nedoporučuje ponechávat křehké nebo cenné věci, doklady a elektroniku. Dopravce neručí a neodpovídá za ztrátu či poškození těchto věcí, popř. obsahu zavazadla. Cestujícímu se doporučuje přepravu cenných věcí připojistit.

 

8. Lyže, snowboardy, jízdní kola a kočárky jsou přepravovány po dohodě a se souhlasem dopravce s ohledem na kapacitu zavazadlového prostoru. Přeprava je prováděna za poplatek dle tarifu. Lyže, snowboardy a jízdní kola musí být zabalena ve vacích nebo jiných vhodných obalech tak, aby jejich ostré části nebo hrany nepoškodily ostatní zavazadla. Kočárky musí být složeny.

 

9. Cestující nesmí předat k přepravě v zavazadlovém prostoru zavazadla přesahující hodnotu 30.000,- Kč/1.200,-€/1.200,- CHF.

 

10. Cestující je povinen nahlásit přepravu zavazadla dražšího než 10.000,- Kč/500,- CHF.

 

 

11.

Poškození nebo ztráta cestovního zavazadla

 

1. Dojde-li ke ztrátě nebo poškození cestovního zavazadla, je cestující povinen požádat řidiče ihned po zjištění ztráty nebo poškození, nejpozději po příjezdu do cílové stanice, o sepsání zápisu o škodě. Tento zápis o škodě spolu s jízdenkou opatřenou ústřižkem zavazadlového lístku, je podkladem pro uplatnění nároku na náhradu škody u dopravce.

 

2. Nárok na náhradu škody musí být uplatněn u dopravce ihned po ukončení přepravy (skončení jízdy v cílové stanici). Výzva k náhradě škody může být dopravci zaslána poštou na adresu: ČSAD Tišnov, spol. s.r.o., Červený Mlýn 1538, 666 01 Tišnov, nebo e-mailem na adresu: predprodejjizdenek@csad-tisnov.cz. Uplatněné právo dopravce vyřídí nejpozději do tří měsíců ode dne doručení výzvy.

 

3. Při ztrátě zavazadla má cestující nárok na vrácení poplatku za přepravu zavazadla a na náhradu prokázané ceny ztraceného zavazadla, maximálně však do výše 30.000,- Kč/1.200,-€/1.200,- CHF. Při škodě vzniklé na zavazadle má cestující nárok na prokázanou výši škody, maximálně však do výše 30.000,- Kč/1.200,- €/1.200,- CHF.

 

4. Dopravce neodpovídá za ztrátu nebo poškození cestovního zavazadla, jestliže:

- cestující není schopen prokázat oprávněnost nároku platným dokladem o přepravě zavazadla,

- obal neodpovídá povaze přepravované věci,

- cestující podal k přepravě zavazadlo vyšší hodnoty než je dle těchto SPP přípustné,

- obsahem zavazadla jsou křehké nebo cenné věci, doklady a elektronika,

- škoda byla způsobena jednáním cestujícího,

- škoda byla způsobena okolnostmi, které dopravce nemohl ovlivnit a odvrátit (živelné pohromy, jednání třetích osob apod.).

 

 

12.

Přeprava zvířat

 

1. Po domluvě a se souhlasem dopravce lze ve vozidle přepravovat malá zvířata do 12 kg.

Kontakt: tel. číslo  +420 724141895

               e-mail: predprodejjizdenek@csad-tisnov.cz

 

2. Cestující je povinen mít u sebe doklady potřebné pro přepravu zvířete. Cestující je dále povinen mít zvíře pod dohledem a zajistit, aby nepoškodilo nebo neznečistilo ostatní cestující nebo vozidlo, neohrozilo bezpečnost a zdraví osob a nebylo ostatním cestujícím na obtíž. Zvíře musí mít po celou dobu přepravy nasazen bezpečný náhubek, musí být držen na vodítku nakrátko a nesmí být přepravován na sedadle. Drobná domácí a jiná zvířata musí být uzavřena ve snadno přenosných klecích, koších nebo jiných vhodných schránách s nepropustným dnem.

 

3. Poplatek za přepravu zvířete je uveden v tarifu.

 

13.

Ochrana osobních údajů

 

     Dopravce prohlašuje, že osobní údaje cestujících jsou zpracovávány a budou použity pouze pro účely plnění přepravní smlouvy. Nakládání s osobními údaji se řídí zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů.

 

14.

Závěrečná ustanovení

 

1. Právní vztahy mezi cestujícím a dopravcem se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy těmito smluvními přepravními podmínkami výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem, Vyhláškou ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb. o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 181/2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě.

 

2. K řešení sporů mezi cestujícím a  dopravcem je příslušný obecný soud účastníků v České republice. 

 

Tyto smluvní přepravní podmínky jsou platné od 11.12.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předprodej a rezervace jízdenek

Marie Koťová